opc_loader
Social Media

   Vind ik leuk 

Merken
Betaalmogelijkheden


Print deze pagina:
                VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Zwaluw Modelbouw zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Zwaluw Modelbouw worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Zwaluw Modelbouw  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van De Zwaluw Modelbouw zijn vrijblijvend en De Zwaluw Modelbouw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Zwaluw modelbouw. De Zwaluw Modelbouw is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Zwaluw Modelbouw dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

3.3 Betaling kan gebeuren via vooruitbetaling / Ideal / betalen bij afhalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van De Zwaluw Modelbouw.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Zwaluw Modelbouw gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Zwaluw Modelbouw.
3.6 Voor prijsfouten op onze website kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Bij voorkomende gevallen wordt u op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld de overeenkomst te ontbinden of toch te accepteren.

 

Artikel 4. Levering


4.1 Levertijden: de meeste producten zijn uit voorraad leverbaar.  Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Of wij bieden u een alternatief aan.  
4.2 Deelleveringen: in principe versturen wij geen deelleveringen, de bestelling wordt compleet uitgeleverd. Na overleg kunnen deelleveringen wel uitgevoerd worden.  

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Zwaluw Modelbouw verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Zwaluw Modelbouw geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 De Zwaluw Modelbouw garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Zwaluw Modelbouw daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Zwaluw Modelbouw de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan De Zwaluw Modelbouw te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie


8.1 Indien De Zwaluw Modelbouw producten aan de afnemer levert, is De Zwaluw Modelbouw nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop De Zwaluw Modelbouw ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door De Zwaluw Modelbouw na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door De Zwaluw Modelbouw in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Zwaluw Modelbouw, dan wel tussen De Zwaluw Modelbouw en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Zwaluw Modelbouw, is De Zwaluw Modelbouw niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Zwaluw Modelbouw.

 

Artikel 10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Zwaluw Modelbouw ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Zwaluw Modelbouw gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Zwaluw Modelbouw kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen


11.1 Indien u aan De Zwaluw Modelbouw schriftelijk opgave doet van een adres, is De Zwaluw Modelbouw gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Zwaluw Modelbouw schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door De Zwaluw Modelbouw gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Zwaluw Modelbouw deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Zwaluw Modelbouw in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Zwaluw Modelbouw vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4  De Zwaluw Modelbouw is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Gratis Verzenden

 Boven € 100,- in Nederland !

 Boven € 125,- in België !

 Boven € 125,- in Duitsland !

Best verkochte artikelen
0,90 0,25
1,50 0,55
24,99 8,50
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch